Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Начало > Защитени зони > Пирин буфер

Пирин буфер

BG0002126

Обща инфромация

Тип

Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици

Вносител

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН


Интерактивна карта на защитената зона


Специфична информация получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I"
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.