Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Руй

BG0002112

Обща инфромация

Тип

Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията

Вносител

БДЗП


Интерактивна карта на защитената зона


Специфична информация получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I"
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.