Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Начало > Защитени зони > Адата - Тунджа

Адата - Тунджа

BG0002094

Обща инфромация

Тип

Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията

Вносител

БДЗП


Интерактивна карта на защитената зона


Специфична информация получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I"
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.