Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Овчарово

BG0002093

Обща инфромация

Тип

Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици

Вносител

БДЗП


Интерактивна карта на защитената зона


Специфична информация получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I"
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.