Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Начало > Защитени зони > Искърски пролом - Ржана

Искърски пролом - Ржана

BG0001042

Обща инфромация

Тип

Защитена зона по Директива за местообитанията, която се допира до защитена зона по Директива за птиците

Вносител

Сдружение за дива природа - Балкани, ИУЦЕ


Интерактивна карта на защитената зона


Специфична информация получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I"
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.