Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Начало > Защитени зони > Орановски пролом - Лешко

Орановски пролом - Лешко

BG0001022

Обща инфромация

Тип

Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Вносител

СДП Балкани-ИУЦЕ


Интерактивна карта на защитената зона


Специфична информация получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I"
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.