Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Река Лом

BG0000503

Обща инфромация

Тип

Защитена зона по Директива за местообитанията, която се допира до защитена зона по Директива за птиците

Вносител

WWF-Световен фонд за дивата природа


Интерактивна карта на защитената зона


Специфична информация получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I"
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.