Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Начало > Защитени зони > Централен Балкан

Централен Балкан

BG0000494

Обща инфромация

Тип

Защитена зона и по двете Директиви (Страница с данни по директивата за местообитания)

Страница с данни по директивата за птици

Вносител

Дирекция Национален Парк Централен Балкан


Интерактивна карта на защитената зона


Специфична информация получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I"
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.