Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Голак

BG0000304

Обща инфромация

Тип

Защитена зона по Директива за местообитанията, която се допира до защитена зона по Директива за птиците

Вносител

Зелени Балкани


Интерактивна карта на защитената зона


Специфична информация получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I"
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.