Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Начало > Защитени зони > Атанасовско езеро

Атанасовско езеро

BG0000270

Обща инфромация

Тип

Защитена зона и по двете Директиви (Страница с данни по директивата за птици)

Страница с данни по директивата за местообитания

Вносител

БДЗП


Интерактивна карта на защитената зона


Специфична информация получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I"
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.