Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Начало > Новини > Правителството измени решения за приемане на списъци на защитени зони от мрежата „Натура 2000“

Правителството измени решения за приемане на списъци на защитени зони от мрежата „Натура 2000“

16.8.2021 г.

Правителството прие Решение за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

С приетите изменения се прецизират границите на 44 защитени зони за опазване на природните местообитания от мрежата „Натура 2000“, след направен анализ за уточняване на границите на всички необявени към момента защитени зони за местообитанията спрямо местоположението на предмета на опазване в тях. Промените се налагат, тъй като при първоначалното определяне на границите на зоните не е имало възможност за използване на точни кадастрални данни (М 1:5000) и са ползвани други източници – със значително по-малка точност в рамките на изисквания от Европейската комисия мащаб (М 1:100 000).

По този начин са отстранени неточности на базата на най-­добрата налична към момента информация, което да позволи обявяване на защитените зони в адекватен обхват спрямо целите на Директивата за местообитанията. С приемането на решението общото покритие на мрежата от защитени зони за местообитанията се увеличава с 0,003% от националната територия.

Пълният текст на Решение № 588 от 06.08.2021 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 67 от 13.08.2021 г.) е наличен на https://www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/registri-za-zastiteni-zoni/prieti-s-reshenie-na-ministerski-suvet/


 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.