Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Начало > Новини > Правителството измени решения за приемане на списъци на защитени зони от мрежата „Натура 2000“

Правителството измени решения за приемане на списъци на защитени зони от мрежата „Натура 2000“

3.8.2021 г.

Правителството прие Решение за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

С приетите изменения се увеличава площта на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 „Ропотамо“, BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ и BG0000103 „Галата“. Целта е осигуряване на пълна защита на крайбрежни местообитания от урбанизация, застрояване и фрагментиране, опазване на видове включени в приложение № 2 на ЗБР и постигане на целите на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

С приемането на решението общото покритие на мрежата от защитени зони за местообитанията се увеличава с 3346.95 ха или 0.031 % от националната територия.

Пълният текст на Решение № 564 от 30.07.2021 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 03.08.2021 г.)е наличен на https://www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/registri-za-zastiteni-zoni/prieti-s-reshenie-na-ministerski-suvet/

 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.