Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Начало > Новини > Изготвена е Концепция за определяне на целите на защитените зони от екологична мрежа „Натура 2000“

Изготвена е Концепция за определяне на целите на защитените зони от екологична мрежа „Натура 2000“

12.7.2021 г.

Изготвена е Концепция за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Документът е резултат от съвместните усилия на учени-експерти, представители на НПО и МОСВ. Разработен е въз основа на Доклад, изготвен от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН, за пилотно разработване на подробни и специфични природозащитни цели на ниво защитена зона от мрежата „Натура 2000“ в България.

При разработването на Концепцията са съобразени насоките на Европейската комисия, като е направен кратък преглед на произтичащите от тях изисквания. Посочени са разпоредбите на действащата нормативна уредба в страната по отношение на определянето на цели на опазване на защитените зони, както и основните източници на необходимата информация. Предложен е конкретен подход за разработване на специфични и подробни природозащитни цели. Предвидено е също така, че специфичните цели ще се разработват за всяка защитена зона и ще се включват като задължителна част от заповедите за обявяване на защитените зони – чрез утвърждаването им от министъра на околната среда и водите.

Концепцията можете да намерите на следния линк:
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%9D%D0%A1%D0%97%D0%9F/Kontseptsia_tseli_ZZ_N2000.pdf

 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.