Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Начало > Новини > Правителството измени решения за приемане на списъци на защитени зони

Правителството измени решения за приемане на списъци на защитени зони

8.9.2020 г.

Правителството прие Решение за изменения на решения на Министерския съвет за приемане на списъци на защитените зони за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

С приетите изменения окончателните площи на защитените зони ще се определят в заповедите им за обявяване, като се изчисляват чрез координатите на точките, формиращи границите им, определени в приетата и дефинирана за страната геодезическа система, като отпадат изискванията за включване на цели имоти в границите на защитените зони. По този начин защитените зони ще бъдат обявени, съгласно границите, в които те са били предложени от респондентите и одобрени от Националния съвет по биологичното разнообразие и Министерския съвет.

Пълният текст на Решение № 615 от 02.09.2020 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) е наличен на https://www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/registri-za-zastiteni-zoni/prieti-s-reshenie-na-ministerski-suvet/

 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.