Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Начало > Новини > НА 13.07.2017 г. БЕШЕ ПРОВЕДЕНА ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СЕСИЯ НА ЕКСПЕРТНИ РАБОТНИ ГРУПИ 1 И 2 ПО ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.001-0001 “УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОД ЗА МРЕЖАТА „НАТУРА 2000“

НА 13.07.2017 г. БЕШЕ ПРОВЕДЕНА ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СЕСИЯ НА ЕКСПЕРТНИ РАБОТНИ ГРУПИ 1 И 2 ПО ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.001-0001 “УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОД ЗА МРЕЖАТА „НАТУРА 2000“

14.7.2017 г.

НА 13.07.2017 г. БЕШЕ ПРОВЕДЕНА ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СЕСИЯ НА ЕКСПЕРТНИ РАБОТНИ ГРУПИ 1 И 2 ПО ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.001-0001 “УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОД ЗА МРЕЖАТА „НАТУРА 2000“

В рамките на работната сесия беше представено предложение за Териториално ориентиран подход за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000, с органи за управление РИОСВ. Презентация от сесията може да видите тук:
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18266
Проект BG16M1OP002-3.001-0001 “Управленски подход за мрежата „Натура 2000“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020г.“. Целта на проекта е на база на различни анализи и с активното участие на заинтересованите страни да бъде избран най-ефективния модел за управление на мрежата „Натура 2000“ в България, включително за разработване на плановете за управление на защитените зони, предвид големия им брой.
Периода на изпълнение на проекта: февруари 2016г. – февруари 2018г.
Финансов ресурс: 980 000 лв.

 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.