Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Начало > Новини > НА 05.04.2017 г. БЕШЕ ПРОВЕДЕНА ТРЕТА РАБОТНА СЕСИЯ НА ЕКСПЕРТНИ РАБОТНИ ГРУПИ 1 И 2 В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.001-0001 “УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОД ЗА МРЕЖАТА „НАТУРА 2000“

НА 05.04.2017 г. БЕШЕ ПРОВЕДЕНА ТРЕТА РАБОТНА СЕСИЯ НА ЕКСПЕРТНИ РАБОТНИ ГРУПИ 1 И 2 В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.001-0001 “УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОД ЗА МРЕЖАТА „НАТУРА 2000“

11.4.2017 г.

В рамките на работната сесия бяха представени актуализиран четиристепенен подход за определяне на целите на мрежата Натура 2000, сравнителен анализ на предложените варианти за установяване на ефективна структура за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 в България, както и постъпилите становища от заинтересованите. Презентацията(http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17844)включваше и информация за елементите на плановете за управление на защитените зони.
Проект BG16M1OP002-3.001-0001 “Управленски подход за мрежата „Натура 2000“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020г.“. Целта на проекта е на база на различни анализи и с активното участие на заинтересованите страни да бъде избран най-ефективния модел за управление на мрежата „Натура 2000“ в България, включително за разработване на плановете за управление на защитените зони, предвид големия им брой.
Периода на изпълнение на проекта: февруари 2016г. – февруари 2018г.
Финансов ресурс: 980 000 лв

 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.