Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Начало > Новини > Министерство на околната среда и водите одобри подход за управление на Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000, разработен в рамките на проект BG16M1OP002-3.001-0001 “Управленски подход за мрежата „Натура 2000“
No image

Министерство на околната среда и водите одобри подход за управление на Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000, разработен в рамките на проект BG16M1OP002-3.001-0001 “Управленски подход за мрежата „Натура 2000“

16.3.2017 г.

За програмен период 2014-2020 г. Европейската комисия въведе нов подход по отношение на предоставянето на финансиране за мрежата Натура 2000, като изиска от държавите-членки да разработят приоритетни рамки за действие в изпълнение на чл. 8 от Директивата за хабитатите. Приоритетните рамки за Натура 2000 представляват инструмент за планиране, насочен към засилване на хоризонталната интеграция на НАТУРА 2000 в останалите секторни политики, чрез които да се идентифицират и мобилизират различните финансови източници за устойчивото управление на мрежата.
Българската Национална приоритетна рамка за Натура 2000, включва над 100 мерки, предвидени за финансиране чрез различните оперативни програми, Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарство и други източници на финансиране през периода 2014-2020 г. Определянето на структура, която да бъде ангажирана с управлението на рамката беше част от задачите по проект BG16M1OP002-3.001-0001 „Управленски подход за мрежата Натура 2000“. Различни варианти бяха предложени и дискутирани в рамките на специално сформирана работна група по проекта, като всички участници в нея се обединиха около вариант за централизирано управление на рамката с елементи на децентрализация.
Окончателният вариант на подход за управление на Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 на България, одобрен от Министерство на околната среда и водите може да видите тук: http://www5.moew.government.bg/?page_id=45624
Проект BG16M1OP002-3.001-0001 “Управленски подход за мрежата „Натура 2000“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020г.“. Целта на проекта е на база на различни анализи и с активното участие на заинтересованите страни да бъде избран най-ефективния модел за управление на мрежата „Натура 2000“ в България, включително за разработване на плановете за управление на защитените зони, предвид големия им брой.
Периода на изпълнение на проекта: февруари 2016г. – февруари 2018г.
Финансов ресурс: 980 000 лв.

 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.