Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Начало > Новини > НА 28.02.2017 г. БЕШЕ ПРОВЕДЕНА ВТОРАТА РАБОТНА СЕСИЯ НА ЕКСПЕРТНИ РАБОТНИ ГРУПИ 1 И 2 В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.001-0001 “УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОД ЗА МРЕЖАТА „НАТУРА 2000“

НА 28.02.2017 г. БЕШЕ ПРОВЕДЕНА ВТОРАТА РАБОТНА СЕСИЯ НА ЕКСПЕРТНИ РАБОТНИ ГРУПИ 1 И 2 В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.001-0001 “УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОД ЗА МРЕЖАТА „НАТУРА 2000“

6.3.2017 г.

В рамките на работната сесия беше представено предложение за Четиристепенен подход за определяне на целите на мрежата Натура 2000. На базата на този подход са разработени два варианта за управление на мрежата Натура 2000 в България - зоново ориентиран подход и Териториално ориентиран подход. Сесията протече при активно участие на всички заинтересовани страни.
Материалите от срещата може да видите тук: http://www5.moew.government.bg/?page_id=45624
В срок до 10 март 2017 г. предложения и коментари по публикуваните материали могат да бъдат изпращани на електронен адрес: natura2000@moew.government.bg

Проект BG16M1OP002-3.001-0001 “Управленски подход за мрежата „Натура 2000“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020г.“. Целта на проекта е на база на различни анализи и с активното участие на заинтересованите страни да бъде избран най-ефективния модел за управление на мрежата „Натура 2000“ в България, включително за разработване на плановете за управление на защитените зони, предвид големия им брой.
Периода на изпълнение на проекта: февруари 2016г. – февруари 2018г.
Финансов ресурс: 980 000 лв.

 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.