Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Начало > Новини > Проведе се втора сесия на експертна работна група 3 по проект „Управленски подход за мрежата Натура 2000“.

Проведе се втора сесия на експертна работна група 3 по проект „Управленски подход за мрежата Натура 2000“.

18.1.2017 г.

На 16 януари 2017 г. се проведе втора сесия на експертна работна група 3: „Управление на изпълнението на Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000“ по проект „Управленски подход за мрежата Натура 2000“. В рамките на работната сесия бяха обсъдени различните варианти за управление на рамката и подготвения от изпълнителя по проекта сравнителен анализ между тях. Участниците се обединиха около варианта за централизиран модел на управление, с елементи на децентрализация.
Проект BG16M1OP002-3.001-0001 “Управленски подход за мрежата „Натура 2000“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020г.“. Целта на проекта е на база на различни анализи и с активното участие на заинтересованите страни да бъде избран най-ефективния модел за управление на мрежата „Натура 2000“ в България, включително за разработване на плановете за управление на защитените зони, предвид големия им брой.
Периода на изпълнение на проекта: февруари 2016г. – февруари 2018г.
Финансов ресурс: 980 000 лв.

 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.