Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Начало > Новини > Създадени бяха работните групи по проект „Управленски подход за мрежата Натура 2000“

Създадени бяха работните групи по проект „Управленски подход за мрежата Натура 2000“

20.12.2016 г.

Сформирани бяха експертните работни групи в изпълнение на Интегрирана Дейност 2 по проект „Управленски подход за мрежата Натура 2000“. В проекта е предвидено етапно консултиране на работните и окончателните версии на основните продукти с участието на ключови заинтересовани страни. В тази връзка бяха отправени покани до представители на различни ведомства, научни институции, неправителствени екологични организации, представители на асоциацията на еколозите от общините, бизнеса и др. да определят лица, които да се включат в дискусиите на предвидените в Компонент 1 и 2 аналитични разработки и управленски подходи.
В първите срещи на работните групи, които се проведоха на 13 и 14 декември 2016г., участие взеха над 60 души. Беше представен опитът на двете държави членки, които бяха анализирани в рамките на проекта – Холандия и Франция, както и на опита на Австрия, предвид участието на Австрийската агенция по околна среда в изпълнението на проекта. Дискутиран беше и опита на България до момента.
Презентациите от работните срещи, може да видите тук: http://www5.moew.government.bg/?page_id=45624
Проект BG16M1OP002-3.001-0001 “Управленски подход за мрежата „Натура 2000“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020г.“. Целта на проекта е на база на различни анализи и с активното участие на заинтересованите страни да бъде избран най-ефективния модел за управление на мрежата „Натура 2000“ в България, включително за разработване на плановете за управление на защитените зони, предвид големия им брой.
Периода на изпълнение на проекта: февруари 2016г. – февруари 2018г.
Финансов ресурс: 980 000 лв.

 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.