Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Начало > Новини > Приети са първите планове за управление на защитени зони

Приети са първите планове за управление на защитени зони

22.6.2015 г.

Приети са първите планове за управление на две защитени зони за опазване на дивите птици: BG0002099 "Кочериново" и BG0002101 "Мещица".

Те са разработени в изпълнение на проекти, финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, в съответствие с Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони, приета с ПМС № 349 от 30.12.2008 г., обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.2009 г., изм.,бр.93от24.11.2009г.

Пълният текст на Плановете за управление и заповедите за тяхното утвърждаване са публикувани на страницата на Министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=176

 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.