Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Начало > Новини > Обществено обсъждане на режимите в проекто-заповедите за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания

Обществено обсъждане на режимите в проекто-заповедите за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания

11.11.2014 г.

Това е част от процедурата по обявяване на 234-те защитени зони за местообитанията, приети от Министерския съвет през периода 2007 – 2014 г. и включени в списъците на зоните от значение за Общността в Алпийския, Континенталния и Черноморския биогеографски райони, приети с решения на Европейската комисия

Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания, приети от МС и Решенията на МС за тяхното приемане може да изтеглите от http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=182

Решенията на ЕК може да изтеглите от http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=221

Във връзка с процеса по обявяване на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, МОСВ периодично публикува проекто-заповедите за обявяването им.

Обявлението, както и пълния текст на всяка една от проекто-заповедите, включително картен материал и границите им в цифров вид, се публикуват на интернет страницата на МОСВ http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и са на разположение в административните сгради на съответните РИОСВ.

В едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението за съответните защитени зони, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения, относно посочените в проекто-заповедите забрани и ограничения на дейности.

 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.