Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Начало > Новини > Издадени са заповедите за обявяване на всички приети до момента защитени зони за опазване на дивите птиците

Издадени са заповедите за обявяване на всички приети до момента защитени зони за опазване на дивите птиците

19.5.2014 г.

С обнародването на заповедта за обявяване на защитена зона BG0002115 „Било“ в Държавен вестник (Заповед № РД – 330 от 28.04.2014 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ, бр. 41 от 16.05.2014г.) приключи процеса по обявяване на всички 119 защитени зони за опазване на дивите птици, приети от Министерския съвет през периода 2007 – 2013 г., в съответствие с изискванията на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици.

Списък на защитените зони за опазване на дивите птици, приети от МС и Решенията на МС за тяхното приемане може да изтеглите от http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=182

Обявяването на защитените зони, включени в утвърдения от МС списък, става чрез издаване на заповед от министъра на околната среда и водите по реда на чл. 12 от Закона за биологичното разнообразие.
За обявените защитени зони и промените в тях Министерството на околната среда и водите води публични регистри, които са налични на http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=180

Текстовете на публикуваните в ДВ заповеди за обявяване и промяна на защитени зони са налични в досиетата на защитените зони на настоящата страница, достъпни чрез интерактивната карта на началната страница или чрез специализирана търсачка в раздел „Защитени зони“.

 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.