Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Защитени зони от Натура 2000

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). Двете директиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

  1. Тип:
Филтър по защитени видове:
Филтър по местообитания:
 
Административно делене:
 
 
РИОСВ: 
 
Koд на защитена зона Име на защитена зона Тип на защитена зона
BG0002094 Адата - Тунджа Защитена зона по директивата за птиците
BG0000151 Айтоска планина Защитена зона по директивата за местообитанията
BG0001500 Аладжа банка Защитена зона по директивата за местообитанията
BG0002110 Априлци Защитена зона по директивата за птиците
BG0000497 Арчар Защитена зона по директивата за местообитанията
BG0000270 Атанасовско езеро Защитена зона по директивата за птиците
BG0000270 Атанасовско езеро Защитена зона по директивата за местообитанията
BG0000574 Ахелой - Равда - Несебър Защитена зона по директивата за местообитанията
 
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.