Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000


Документи

Нормативни и стратегически документи


Цифрови данни свързани с мрежата Натура 2000

Обща информация и данни получени в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I"

Доклади, методики и схеми за мониторинг на целеви видове и природни местообитания от Натура 2000

Национална приоритетна рамка за действие


Планове за управление

 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.