Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Процедури по оценки за съвместимост

Оценките за съвместимост се извършват по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Компетентен орган и вид оценка 
 
  1.  
  2.   EO   ОВОС   Самостоятелни  
  3.  
 
Административно делене:
 
 

Моля, използвайте филтрите по-горе, за да изберете търсената от Вас процедура по оценка за съвместимост. Филтрите по компетентен орган, тип и година са задължителни, поради големия брой резултати, които биха се генерирали като резултат от Вашето търсене.

 
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.